Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hans Kenter gitaarles

Begrippenlijst:
De docent: Hans Kenter
Les: Instrumentale les
Cursus: Basis gitaar, bandcoaching, gitaarakkoorden.

1. Cursusjaar

1.1 Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

2 Inschrijving en plaatsing

2.1 Voor iedere cursus/les dient u zich apart in te schrijven. Inschrijven kan via de website: gitaarlesindeventer.nl

2.2 Instrumentale lessen

2.2.1 Voor instrumentale lessen schrijft u zich in tot wederopzegging, met stilzwijgende voortzetting van de lessen in het volgende cursusjaar. Voor opzegging en annulering/tussentijdse beëindiging, zie art. 3.3
Wel hanteert de docent onderstaande voorrangsregels (hierbij geldt: regel a. heeft voorrang boven regel b.):
a. leerlingen die in het voorgaande cursusjaar instrumentale lessen hebben gevolgd.
b. leerlingen die in het voorgaande cursusjaar ingeschreven hebben gestaan maar nog geen muziekles hebben gehad.
Een en ander is onder voorbehoud van de roostermogelijkheden van de docent.

2.2.2 Instrumentale en vocale lessen op afspraak

Wanneer u verhinderd bent door bijzondere omstandigheden, meldt u dit minimaal 24 uur van tevoren bij de docent via mail of telefoon en wordt de les in overleg verplaatst. Wanneer voor een les niet tijdig is afgemeld wordt de les als gegeven beschouwd.

Indien de docent door ziekte of andere omstandigheden verhinderd is, zal hij dit tijdig laten weten en de les op een ander tijdstip inhalen.

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk

De docent neemt contact met u op om een eerste afspraak te maken.

2.3 cursussen

2.3.1 Na iedere cursus vindt automatisch uitschrijving plaats. Voor ieder nieuw cursusjaar dient u zich opnieuw aan te melden via ons standaard inschrijfformulier of via de website.

2.3.2 Bij onvoldoende aanmelding kan de cursus niet doorgaan. De docent kan u dit helaas pas kort voor de start van de cursus aangeven, omdat hij soms pas op het laatste moment aanmeldingen ontvangt.

2.3.3 Er wordt geplaatst op volgorde van aanmelding

3 Annulering/tussentijdse beëindiging en opzegging

3.1 Annulering van een inschrijving of tussentijdse beëindiging van een cursus en opzegging van instrumentale en vocale lessen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.
Hans Kenter
celsiusstraat 7
7535DX Enschede
info@gitaarlesindeventer.nl

3.2 Opzegging instrumentale lessen

3.2.1 Jaarabonnementen kunnen per de eerste dag van iedere maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

3.3 Annulering van een cursus

3.3.1 Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de eerste les worden geen kosten in rekeninggebracht.

3.3.2 Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de eerste les wordt 25% van het cursusgeld inrekening gebracht.

3.3.3 Tussentijdse opzegging voor jaarcursussen (20 lessen of meer) is alleen mogelijk per 1 februari van enig jaar, mits deze opzegging voor 1 januari is ontvangen. Tussentijdse opzegging van korte cursussen (minder dan 20 lessen) is niet mogelijk.

3.4
Ontheffing (gedeeltelijk of geheel) van cursusgeld wordt verleend:

3.4.1 Indien u verhuist naar een gemeente buiten een cirkel van 20 km rondom de gemeente Deventer en geen lessen meer zult volgen.

3.4.2 Indien u wegens langdurige ziekte of zwangerschap de lessen niet meer kunt of mag vervolgen. Op verzoek van de docent bent u verplicht de aanvraag te ondersteunen met een schriftelijke doktersverklaring. Deze ontheffing gaat in vanaf één maand na de laatste genoten les per de 1e van de maand.

4 Uitval lessen

4.1 Indien u verhinderd bent één of meer lessen bij te wonen, dan dient u de docent hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail in kennis te stellen. Bij verhindering van de docent stelt hij u per sms, whatsapp of e-mail op de hoogte.

4.2 U heeft geen recht op restitutie van lesgeld als uw les door ziekte van de docent of een andere zwaarwegende reden één of meerdere keren uitvalt. Aan deze uitval is een maximum verbonden: twee lessen bij cursussen van meer dan 10 lessen . Bij cursussen van 10 lessen of minder worden uitgevallen lessen ingehaald. Bij een overschrijding van dit maximum gaat de docent tot restitutie van lesgeld naar rato over. Uitbetaling van deze restitutie vindt uiterlijk plaats vóór de start van het volgende cursusjaar.

4.3 Bij verhindering van de cursist verwacht de docent zodra het bekend is een bericht van afwezigheid. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van een extra les.

4.4 Indien een docent incidenteel om moverende redenen niet in staat is om les te geven, dan komt hij met de cursist(en) een dag/tijdstip overeen waarop de lessen worden ingehaald.

4.5 De docent behoudt zich het recht voor om per cursus maximaal 2 lessen te verplaatsen naar een andere datum.

5. Weigering toelating cursisten

De docent behoudt zich het recht voor om cursisten in voorkomende gevallen (zoals wangedrag,wanbetaling) de toegang tot de les te ontzeggen, mits dat voorafgaand met redenen omkleed is aangezegd.

6. Betalingsplichtige

Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige. Hieronder wordt verstaan een meerderjarige cursist of de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, dan wel één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige cursist.

7. Betaling lesgeld

7.1 U ontvangt van mij een factuur voor het verschuldigde lesgeld. Indien u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven wordt dan dit bedrag automatisch van het opgegeven bankrekeningnummer geïncasseerd.

7.2 Facturen dient u uiterlijk te betalen op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur.

8. Wijziging persoonlijke gegevens

Het is in belang van zowel u als cursist als van de docent dat u wijzigingen in adres, telefoonnummer, e-mail adres, mobiel nummer, naam van leerling en/of betalingsplichtige zo spoedig mogelijk meldt bij de docent.

9. Voorbehoud

De docent behoudt zich het recht af te wijken van hetgeen in zijn publicaties vermeld staat. Wel is hij verplicht deze wijziging, op verzoek, te motiveren.

10. Foto’s

De docent heeft het recht om werk van cursisten en/of activiteiten van cursisten/leerlingen tijdens de lessen te fotograferen en dit beeldmateriaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Deventer, juni 2017 Hans Kenter Gitaarles